Nazaj Pomanjšaj razmik med vrsticami Povečaj razmik med vrsticami Povečaj pisavo Zmanjšaj pisavo Tiskaj
Avtor: IRP |  15. oktober, 2013

Energetska izkaznica

O novi storitvi

Energetska izkaznica je najpomembnejši element Direktive o energijski učinkovitosti stavb (EPBD). Države članice EU so dolžne zagotoviti, da je ob izgradnji, prodaji ali oddaji stavb v najem lastniku, podnajemniku ali potencialnemu kupcu na voljo energetska izkaznica.

Energijski kazalec na katerem temelji izkaznica je potrebna letna toplota za ogrevanje stavbe izražena v kilovatnih urah na kvadratni meter neto uporabne površine stavbe. Osnovi namen energetske izkaznice je informirati kupce oz. najemnike stavb o njeni energetski učinkovitosti in posredno o pričakovani višini stroškov za energijo ter o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej.

Metodologija izračuna rabe energije in standardizirana energetska izkaznica mora slediti določitvam v predpisani zakonodaji v državah članicah. Natančno obliko in vsebino energetskih izkaznic določi vsaka država članica posebej.

Energetsko izkaznico lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic. 
 


 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Skladno z Energetskim zakonom (EZ-UPB2 2007/20011) je energetska izkaznica obvezna pri oddaji ali prodaji vsake stavbe. Izdelajo jo neodvisni strokovnjaki z državno licenco na osnovi dejanskega stanja izvedbenih del, izdajo pa organizacije s pooblastilom pristojnega ministrstva. Za obstoječe stavbe in njihove dele pa je obvezno kupcu oz. najemniku predložiti energetsko izkaznico pred sklenitvijo kupoprodajne oz. najemne pogodbe od januarja 2009. Veljavnost izkaznice je omejena na 10 let, lastnik pa lahko predčasno zaprosi za izdajo nove, če se spremeni energetska učinkovitost stavbe.

Stavbe, ki morajo pridobiti energetsko izkaznico so sledeče:

 • novogradnje (po zaključku gradnje je EI sestavni del Projekta izvedenih del in je zahtevana pri tehničnem pregledu objekta oz. izdaji uporabnega dovoljenja)
 • večstanovanjske stavbe(z vsaj 4 etažnimi enotami); če so bile grajene pred letom 1980 morajo najkasneje do leta 2015 pridobiti energetsko izkaznico, stavbe grajene po letu 1980 pa morajo izkaznico pridobiti do leta 2030.
 • javne stavbe (šole, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave) - morajo svoje energetske izkaznice tudi predstaviti javnosti
 • stavbe za prodajo ali najem (pred prodajo ali oddajo v najem) 


Stavba se z energetsko izkaznico razvrstili v energetski razred, tako kot to lahko vidite pri gospodinjskih aparatih že vrsto let. 


Z energetsko izkaznico boste tudi izvedeli, kateri del stavbe vam povzroča največje izgube energije, kaj je ekonomsko najbolj smotrno in kaj je priporočljivo čim prej sanirati. Priporočila v energetski izkaznici so podana v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike. Priporočila so razdeljeni na naslednja področja:

 • ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe ,
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije in
 • organizacijski ukrepi

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe.
 

Ciljni kupci

Podjetja Varnost d.d. ima zelo razvejano mrežo poslovnih partnerjev za katere opravlja storitve s področja varovanja. Ker poslovni partnerji razpolagajo z obsežnim fondom stavb, predstavlja storitev energetske kartice komplementarno dopolnitev in razširitev ponudbe za obstoječe stranke podjetja tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, ko bodo vse države na ciljnih trgih prevzele regulativo EU. V podjetju Varnost Maribor se bomo osredotočili predvsem na sledeče tržne segmente, s katerimi že sedaj odlično sodelujemo in imajo velike potrebe po novi storitvi, in sicer:

 • upravljalci objektov,
 • nepremičninske agencije,
 • projektanti  - gradnja objektov (arhitekti) in
 • javne ustanove.

Viri

http://www.varnost.si

 

O podjetju
Varnost
Poslovni sistem Varnost Maribor je druĹľba, ki ponuja popolno paleto storitev s podrocĚŚja varovanja oseb in premoĹľenja ter varstvenega inĹľeniringa, proizvodnja nadgradenj za gasilska vozila in vozila za prevoz dnevnih izkupicĚŚkov vecĚŚjih vrednosti pa zaokroĹľa celoten ponudbeni splet. V poslovni sistem so kapitalsko povezane druĹľbe v Sloveniji in tujini. Poslovni sistem Varnost Maribor je dinamicĚŚen sistem, ki se nenehno razvija in prilagaja potrebam kupcev. Pri tem vso pozornost posvecĚŚa dvigu kakovosti poslovanja ter ekološko prijazni proizvodnji. Na podrocĚŚju varovanja premoĹľenja je prvo podjetje v Sloveniji, ki si je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001. Naša Ĺľelja ob tem je bila, dosegati odlicĚŚnost v zadovoljevanju potreb naših poslovnih partnerjev. PrepricĚŚani smo, da lahko na vseh podrocĚŚjih svoje dejavnosti zadovoljimo tudi najzahtevnejše kupce. Sodelovanje z vami nam bo v veliko veselje in zadovoljstvo.
Podjetje:
Varnost
Spletna stran:
Leto ustanovitve:
1985
 

PRIJAVA NA E-NOVICE 
 
 
 
Ime in priimek:
Vaš email naslov:

 

KOLEDAR DOGODKOV

 
PARTNERJI INICIATIVE START:UP SLOVENIJA